Servisuj.cz

Obchodní podmínky

Před tím, než využijete našich služeb, prostudujte si následující obchodní podmínky. Snažili jsme se, aby byly co nejkratší a nejsrozumitelnější. Věříme, že i pro Vás je důležité znát pravidla provozování služby Servisuj.cz. Děkujeme za to, že si je přečtete.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(smlouva o poskytování služeb v oblasti dle ustanovení § 51 občanského zákoníku)

Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem služby Servisuj, obchodní společností Lithium a.s., se sídlem Nová Kyselka 8, 362 72 Kyselka, IČ: 27991199, (dále jen jako „poskytovatel“) a klientem, jakožto příjemcem servisních služeb, na straně druhé (dále jen jako „klient“).

1.Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena za účelem poskytování služeb a to v oblasti konzultací, instalací, oprav v oblasti SW a HW na platformách Microsoft Windows (OS, servery) Microsoft Mac, Android a Linux (OS, servery). Servisní zásah probíhá jednorázovým spojením s PC klienta na dálku za pomoci SW Simple Help nebo osobní návštěvou u klienta. Při variantě vzdáleného připojení se poskytovatel vzdáleně připojí na počítač klienta pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení servisní služby. Toto spojení je jednorázové a je ukončeno poskytovatelem po dokončení servisní služby. Spojení je zabezpečeno vysokým šifrovacím klíčem. Veškerý potřebný software pro poskytování servisních služeb zajišťuje poskytovatel, který má řádně zakoupen a je registrován na společnost

1.2. Služby jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

1.3. Poskytovatel realizuje servisní služby za účelem opravy a optimalizace fungování počítače, tabletu, telefonu nebo serveru klienta.

1.4. Vlastnímu poskytnutí servisní služby předchází konzultace s klientem, při které dojde zdarma k analýze a definování závady, dále pak ke stanovení ceny dle platného ceníku společnosti Lithium a.s. uvedeném na www.servisuj.cz.

1.5. Po dokončení servisní služby zašle poskytovatel do 30-ti minut klientovi e-mail s informacemi o provedeném zásahu, který je klient povinen do 24 hodin potvrdit, popř. rozporovat.

1.6. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých datech osobního charakteru na počítači klienta, se kterými přijde během poskytování servisních služeb do styku, a nebude tato data žádným způsobem shromažďovat či uchovávat. Toto ustanovení se nevztahuje na součásti operačního systému, protože manipulace s nimi je nutná k vyřešení problému.

2. Objednávka

2.1. Klient může objednat servisní služby na webové stránce www.servisuj.cz nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném na www.servisuj.cz.

2.2. K uzavření objednávky dojde vyplněním přihlašovacího formuláře a odsouhlasením těchto Obchodních podmínek klientem po spojení mezi Zařízením poskytovatele a zařízením klienta . Klient je povinen uvést v objednávce takové údaje, na které mu lze doručovat e-mailové zprávy a prohlašuje, že k této adrese má přístup. V případě, že klient neposkytne funkční emailovou adresu, poskytovatel nemá povinnost poskytnout klientovi servisní zásah.

3. Platební podmínky a ceny

3.1. Ceny za servisní služby se řídí platným ceníkem poskytovatele, který je vždy uveden na stránkách www.servisuj.cz. Klient prohlašuje, že se s cenovou nabídkou seznámil a je jí plně vázán. Cena za servisní služby je účtována s technikem předem, v průběhu nebo po dokončení servisního zásahu a rekapitulace zásahů a příslušné ceny bude klientovi odeslána do 30-ti minut po zásahu na jeho e-mail.

3.2. Po odsouhlasení klientem mu bude zaslán Dodací list s informacemi k platbě se splatností 3 dny ode dne provedení servisní služby.

3.3. Platba je realizována prostřednictvím partnerských platebních bran GoPay, SMS anebo přímo převodem na účet poskytovatele.

3.4. Pokud klient neuhradí cenu za servisní služby ve stanovené lhůtě, vzniká poskytovateli právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, za každý den prodlení platby, která je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty.

4. Reklamace

4.1. Poskytovatel poskytuje záruku na servisní služby poskytnuté na dálku 30 dnů od jejich dokončení. Záruka se nevztahuje na poskytnuté servisní služby, pokud klient jednal v rozporu s doporučením technika, popř. má na svém zařízení nainstalován nelegální SW.

4.2 Reklamaci nebo stížnost může klient uplatnit telefonicky na čísle 353 223 048 nebo 720 994 878 nebo e-mailem na adrese dispecink@servisuj.cz.

4.3. O výsledku reklamace je klient informován okamžitě po vyřízení oprávněné reklamace.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Pokud jakýkoliv termín, závazek, podmínka nebo ustanovení této smlouvy bude posouzen jako neplatný, nulitní nebo nevymahatelný, pak zbytek ustanovení této smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti a nebude žádným způsobem dotčen, poškozen nebo zneplatněn a smluvní strany nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením podle této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

5.2. Klient souhlasí s poskytnutím osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. V souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen jako „Zákon“), se účastníci této smlouvy zavazují, že veškeré z této smlouvy v budoucnu vzešlé majetkové spory budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem. Rozhodce bude určen jednatelem společnosti Arbitrážní centrum s.r.o., se sídlem Staré náměstí 17, 363 01 Ostrov, IČ 28032080 (dále jen „Arbitrážní centrum"), a to z řad advokátů či advokátních koncipientů zapsaných v seznamu advokátů či advokátních koncipientů vedených Českou advokátní komorou. Účastníci si ujednávají, že rozhodce je oprávněn jejich spory rozhodovat dle zásad spravedlnosti a rozhodčí řízení vést dle Pravidel pro rozhodčí řízení účinných od 1.4.2012, jejichž znění je obsaženo v notářském zápisu NZ 62/2012 ze dne 30.3.2012, který vyhotovila Mgr. Adéla Gabányiová, notářka se sídlem v Karlových Varech (dále jen „Pravidla“). Účastníci výslovně uvádějí, že se před podpisem této smlouvy s Pravidly seznámili, považují je za nedílnou součást této doložky a obdrželi po jednom jejich vyhotovení, čímž byla Pravidla k rozhodčí doložce přiložena ve smyslu § 19

5.4. Odběratel výslovně prohlašuje, že se seznámil s celým textem této smlouvy a s tímto souhlasí.